Darbuotojų interesų apsauga įmonės reorganizavimo metu

AG Invest nuotrauka

Darbo sutartis yra viena pagrindinių asmens teisės į darbą įgyvendinimo formų. Todėl ypatingai svarbu nustatyti teisinius saugiklius, kurių pagalba būtų išsaugotas darbo santykių stabilumas. Neretai pasitaikantys pažeidimai pastebimi įmonių reorganizavimo atvejais.

Praktiškai įmonės reorganizavimas dažnai laikomas jos likvidavimu ir darbdaviai tuo naudojasi siekdami lengviau pakeisti darbuotojus. Darbo kodekso (DK) 138 str. įtvirtintas draudimas reorganizavimo ar verslo perdavimo pagrindu nutraukti darbo santykius. Reorganizavimo esmė yra ta, kad reorganizuojamo juridinio asmens teisės, pareigos ir turtas perduodami kitam juridiniam asmeniui, kuris toliau tęsia pasibaigusio juridinio asmens veiklą. Tokiu atveju ir darbuotojams turi būti įformintas darbo santykių tęstinumas, išsaugotas nepertraukiamas darbo stažas bei kitos garantijos ir lengvatos, numatytos teisės aktuose.

DK nėra plačiau reguliuojama, kokius veiksmus turėtų atlikti darbdavys ar patys darbuotojai jų perkėlimo metu. Todėl praktikoje neretai pasitaiko skirtingų vertinimų. Išskirtini trys pagrindiniai aspektai. (1) Darbdavys neprivalo raštu įspėti darbuotojų apie įmonės reorganizavimą. Remiantis DK 47 str. 4 bei 10 dalimis, darbdavys, prieš priimdamas sprendimą dėl įmonės reorganizavimo, privalo informuoti darbuotojų atstovus ir konsultuotis su jais dėl tokio sprendimo priežasčių bei teisinių, ekonominių ir socialinių padarinių darbuotojams ir dėl numatytų priemonių galimiems padariniams išvengti arba jiems sušvelninti. Kai įmonėje nėra darbuotojų atstovų, apie priimamų sprendimų vykdymo datą, priežastis, teisinius, ekonominius ir socialinius padarinius bei dėl darbuotojų numatytas priemones darbdavys privalo darbuotojus informuoti iš anksto tiesiogiai arba visuotiniame darbuotojų susirinkime. (2) Nėra numatytas reikalavimas, kad reorganizuojamų juridinių asmenų darbuotojai pateiktų sutikimą raštu dėl darbo santykių tęstinumo naujame juridiniame asmenyje. (3) Nėra reikalingas darbdavių susitarimas dėl būsimo darbuotojų perkėlimo į po reorganizacijos veiksiantį juridinį asmenį. Priešingas DK 138 str. aiškinimas sukeltų nepagrįstą darbuotojų garantijų apribojimą. DK 96 str. 1 d. 2 p., pagal kurį draudžiama atsisakyti priimti į darbą tais atvejais, jeigu yra raštiškas darbdavių susitarimas dėl darbuotojo perkėlimo į kitą darbovietę, reglamentuoja kitokio pobūdžio darbo teisinius santykius. Minėtas straipsnis nustato darbdavių teises ir pareigas, kylančias iš jų sudarytos sutarties (pvz., LAT 2012-01-26 nutartis c. b. Nr. 3K-3-8/2012). Tuo tarpu įmonės reorganizavimo atveju yra deklaruojamas savaiminis darbo teisinių santykių tęstinumas, perkeliamiems darbuotojams išsaugant darbo garantijas. Naujasis darbdavys neturi teisės atsisakyti perimti iš darbo santykių kylančias teises ir pareigas.

Labai svarbu atskirti įmonės reorganizavimą nuo darbovietės struktūrinių pertvarkymų (pavyzdžiui, nereikalingų funkcijų atsisakymo, įmonės vidinės struktūros keitimo). Tokio pobūdžio pertvarkymai gali būti pripažįstami svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį (DK 129 str.). Šiuo atveju svarbiausios dvi sąlygos: (1) darbovietės struktūriniai pertvarkymai turi būti įforminti kompetentingo organo sprendimu ir būti realūs (t. y. sprendimas turi ne tik egzistuoti, bet ir būti vykdomas); (2) darbuotojas dėl tokių pertvarkymų turi nebegalėti atlikti savo darbo funkcijų, nes jos ar jų dalis darbovietėje išvis nebeatliekamos ar joms atlikti užtenka mažiau darbuotojų (pvz. LAT 2006-09-18 nutartis c. b. Nr. 3K-3-492/2006). Be kita ko, aktualu nustatyti, ar struktūriniai pertvarkymai nėra fiktyvūs, t. y. tokie, kuriais remiantis tik siekiama pagrįsti darbo sutarties su konkrečiu darbuotoju nutraukimą (pvz., LAT 2014-03-04 nutartis c. b. Nr. 3K-3-59/2014 ).

Gali būti atvejų, kai gamybiniai, struktūriniai pertvarkymai atliekami įmonėje, perėmusioje reorganizuojamos įmonės kaip darbdavio teises ir pareigas. Tačiau tai jokiu būdu negali būti pagrindas atsisakyti perimti darbuotojus, perdavimo metu dirbusius perduodamoje reorganizuojamoje įmonėje. Jei minėtų pertvarkymų metu reikia sumažinti darbuotojų skaičių arba atsiranda kitokio pobūdžio aplinkybių, sudarančių DK nustatytą pagrindą nutraukti darbo santykius, darbuotojų atleidimo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis atitinkamomis DK normomis, laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos (LAT2014-05-09 nutartis c. b. Nr. 3K-3-263/2014 ). Tokia praktika leidžia išlaikyti darbo santykių stabilumą.

Vadovaujantis DK ir teismų praktika, galima daryti išvadą, jog juridinio asmens reorganizavimas, nesant kitų tolimesnių veiksmų, negali turėti įtakos darbuotojų darbo santykių tęstinumui ir būti teisėta priežastimi nutraukti darbo sutartis.

 

Kategorijos: 

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti