NMA sankcijos esant nepaprastajai padėčiai ir embargui

Mindaugas Gedeikis nuotrauka

Lietuvos administracinių ginčų komisijoje (toliau – Komisija) nagrinėtoje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – NMA) taikytų sankcijų esant nenugalimos jėgos aplinkybėms.

 

Pareiškėjas vykdė projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Tačiau penktaisiais metais po projekto įgyvendinimo nebuvo pasiekti planuoto grynojo pelno rodikliai. Dėl to NMA pareiškėjui pritaikė sankcijas.

 

Pareiškėjo nuomone, ginčo laikotarpiu susiklosčiusi situacija turėjo būti vertinama kaip nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinės aplinkybės. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad dėl 2022-02-24 pradėtos Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą Lietuvoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, o Europos Sąjunga įvedė eilę sankcijų (paskelbė embargą), dėl ko ženkliai išaugo žemės ūkio veiklos sąnaudos, t. y. labai pakilo trąšų, kuro bei kitų, su žemės ūkio veikla susijusių, prekių ir paslaugų kainos.

 

Komisija konstatavo, kad tiek Lietuvos Respublikos Prezidento dekretai, tiek Seimo nutarimai patvirtina, jog, faktiškai, Lietuvoje ginčo laikotarpiu, 2022 metais, buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, kuri tęsėsi iki 2023-05-02. Be to, buvo paskelbtas embargas (2022-04-08 Tarybos Reglamentas (ES) Nr. N022/576), kas galėjo sukelti atitinkamas pasekmes Lietuvos vidaus rinkoje (tame tarpe, ir trąšų bei kitų, su žemės ūkio veikla susijusių prekių kainų didėjimui vidaus rinkoje). Kaip nurodė Komisija, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjo prisiimti įsipareigojimai yra tiesiogiai susiję su žemės ūkio veikla, galima prielaida, jog ginčo laikotarpiu egzistavo nenugalimos jėgos (force majeur) arba išimtinių aplinkybių atvejai. Todėl, kaip nurodoma Komisijos sprendime, galima daryti preliminarią išvadą, jog pareiškėjo pateikti duomenys galimai patvirtina (ar galėtų patvirtinti/paneigti), jog nenugalimos jėgos ar išimtinės aplinkybės ginčo laikotarpiu, 2022 m., įtakojo ar galėjo nulemti pareiškėjo iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų sumažėjimą, t. y. tą aplinkybę, jog buvo nepasiekti planuotojo grynojo pelno rodikliai.

 

Komisija taip pat priminė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą, kad paramos gavėjas, teisės aktuose nustatyta tvarka neinformavęs NMA apie nenugalimos jėgos, dėl kurios neįvykdyti (netinkamai įvykdyti) prisiimti įsipareigojimai, atvejį, savaime nepraranda teisės gauti išmokas, tačiau tokiu atveju paramos gavėjui kyla pareiga įrodyti nenugalimos jėgos atvejo buvimą bei priežastinį ryšį tarp nenugalimos jėgos atvejo ir įsipareigojimų neįvykdymo (netinkamo įvykdymo).

 

Komisija sprendė, kad skundžiamas NMA sprendimas nebuvo tinkamai motyvuotas, iš jo neaišku, kokiais konkrečiais duomenimis ir faktais vadovaudamasi NMA nustatė, jog pareiškėjo nurodomos aplinkybės (embargas ir nepaprastosios padėties paskelbimas, žemės ūkiui skirtų prekių ir paslaugų kainų padidėjimas) nelaikytinos nenugalima jėga ar išimtinėmis aplinkybėmis ir turėjo ar neturėjo įtakos pareiškėjo įsipareigojimų vykdymui siekiant planuoto grynojo pelno rodiklio 2022 metais.

 

Taigi, įvertinusi visas byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei teismų praktikos išaiškinimus (paramos gavėjas, teisės aktuose nustatyta tvarka neinformavęs NMA apie nenugalimos jėgos, dėl kurios neįvykdyti (netinkamai įvykdyti) prisiimti įsipareigojimai, atvejį, savaime nepraranda teisės gauti išmokas), Komisija sprendė, jog NMA nebuvo pakankamai aktyvi, priėmė skundžiamą sprendimą neturėdama visos reikšmingos informacijos (dėl nenugalimos jėgos ar išimtinių aplinkybių įtakos pareiškėjo prisiimtiems įsipareigojimams), kuri patvirtintų arba paneigtų ginčo aplinkybes. Todėl konstatavo, kad sprendimas yra neteisėtas ir turi būti naikinamas, nes priimtas, neužtikrinus objektyvaus visų reikšmingų aplinkybių įvertinimo.

Lankstumas

Atsižvelgdami į Kliento poreikius galime pasiūlyti lanksčias sąlygas

Dėmesys

Skirsime Jums ypatingą dėmesį

ASMENINIS ADVOKATAS

Asmeninis turto, verslo ir investicijų advokatas

Kontaktai

AG Invest advokatų profesinė bendrija

 

 adresas: Žalgirio g. 88, 210, Vilnius, Lietuva

Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje
(Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir kt.)

 tel. +370 685 31925
 el. p.: info@aginvest.eu

 

 

kodas: 302247995
PVM kodas: LT100004957611

 

a. s. Nr.: LT25 7044 0600 0661 8152
SWIFT kodas: CBVILT2X

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Advokatė Lina Urbanavičienė
 el. p.: lina.urbanaviciene@aginvest.eu
 tel. +370 650 34204

 

Advokatas Aivaras Aleksiejevas
 el. p.: aivaras.aleksiejevas@aginvest.eu
 tel. +370 685 31924

 

Advokatas Mindaugas Gedeikis
 el. p.: mindaugas.gedeikis@aginvest.eu
 tel. +370 685 31925

Kaip mus rasti